Su Hizmetleri

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İÇME SUYU ABONELİK İŞLEMLERİ

 

ŞANTİYE (İNŞAAT) ABONELİĞİ:

Gayrimenkulüne ilk defa su ve kanalizasyon şebeke bağlantısı yaptırmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler adına verilen bir aboneliktir. Şantiye (İnşaat) abonelikleri başvurularında İnşaat yapı ruhsatı üzerindeki bağımsız bölümler,  tür ve sayısı göze alınarak, Yapı Kullanım izin Belgesi verilene kadar ilgili türden geçici olarak abonelik verilir.

Gerekli Belgeler:

1-Abonelik Müracaat Formu (Abone kabulden temin edilir)

2-Yapı ruhsatı veya Yapı ruhsatına ait ada ve parsel numarası (Yapı ruhsatının süresi 5 yılı geçmemiş olması gerekmektedir.)

3-Vaziyet planı (siteler için)

4-Adres Beyan Formu

5-T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

6-İmza sirküsü veya yetki belgesi (Tüzel Kişilikler İçin)

KONUT / İŞYERİ ABONELİĞİ:

İnşaatı tamamlanmış, sıhhi tesisat muayene ve kabul işlemleri yapılarak bireysel abonelik sistemi oluşturulmuş yapılarda, su ve atık su hizmeti almak isteyen gerçek ve tüzel kişilikler adına, kullanım türüne göre, verilen bir aboneliktir.

Gerekli Belgeler:

1- Abonelik Müracaat Formu (Abone kabulden temin edilir)

2-Yapı Kullanım İzin Belgesi veya Kat Mülkiyeti Tapusu

3- T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

4-Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) veya Poliçe numarası

5-İşyeri İçin vergi numarası

6-Tüzel kişiler için imza sirküsü veya yetki belgesi

Açıklama:

1-Bireysel Abonelik Sistemi:

İnşaatı tamamlanmış olan yapılarda, bireysel abonelik sistemi oluşturulmak istenildiğinde, mülk sahibi veya yapımcı firma tarafından aşağıda istenen belgelerle, Belediyemiz abone kabul hizmet birimlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bu tür müracaatlarda, öncelikle yapıya ait Yapı kullanım izin belgesinin ibraz edilmesi istenir. Bu belge yoksa o takdirde, yapı denetimine tabii binalarda, yapı denetim firmalarınca düzenlenen en az %95 “ Seviye Tespit Tutanağı”; Yapı denetimine tabi olmayan binalarda ise, “Fenni Mesul Raporu” nun ibraz edilmesi istenir

GEÇİCİ ABONELİK:

1) Yapı ruhsatı bulunmayan yapılara;

  1. a) Belediyemizce veya Mülki İdare Amirinin yazılı talebiyle veya 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 11.Maddesi gereğince, yapının, 12.10.2004 tarihinden önce; Elektrik abone sözleşmesi veya Mahkeme marifetiyle alınmış bilirkişi raporu ile yapıldığının ve fiilen kullanıldığının belgelenmesi halinde, kullanım türüne göre geçici olarak su verilen abonelerdir
  2. b) 6360 Sayılı Kanunla İdaremizin görev alanına giren ve mahalle statüsüne dönüşen köyler ile yayla, yaylak veya kışlak olarak tanımlanan yerlerde bulunan yapılara, ilgili belediyenin veya Mülki İdare Amirinin yazılı talebi ile veya aynı kanunun geçici 1.maddesinin 14.fıkrası gereğince, yapının, 06.12.2012 tarihinden önce; elektrik abone sözleşmesi, mahkeme marifetiyle alınmış bilirkişi raporu, üniversitelerden alınan tespit tutanağı veya uydu görüntülerinden biri ile, yapıldığının ve fiilen kullanıldığının belgelenmesi hallerinde, kullanım türüne göre geçici olarak su verilen abonelerdir.

2) Yapı kullanma izin belgesi bulunmayan yapılara;

  1. a) Yapı ruhsatı bulunan ancak, henüz yapı kullanma izin belgesi alınmayan yapılara, fenni gereklerin yerine getirildiğinin ve fiilen kullanıldığının belgelenmesi halinde, inşaat tarifesinden, geçici olarak su verilen abonelerdir.
  2. b) Yapı ruhsatı bulunan ancak, yapı kullanma izin belgesi alınmadan geçici abonelik verilen yapılarda, yapı kullanma izin belgesinin İdareye ibraz edildiği tarihten itibaren, kullanım durumuna uygun abone türü değişikliği yapılır.

3) Diğer Yapılara;

  1. a) Yapı kullanma izin belgesinde gösterilenlerin dışında bağımsız bölüm oluşturulması durumunda, izin belgesi dışında kalan bağımsız bölümlere, ilgili belediyenin yazılı talepte bulunması ve kapı numarası verilmesi hallerinde, inşaat tarifesinden, geçici olarak su verilen abonelerdir.
  2. b) Yapı kullanma izin belgesinde belirtilen kullanım amacının dışında faaliyet gösterilen yapılara, bağımsız bölümlere, ilgili belediyenin yazılı talepte bulunması halinde, inşaat tarifesinden, geçici olarak su verilen abonelerdir.
  3. c) Yasal belgeleri tamamlanarak abone kaydı yapılan ve su verilen ancak, yapı kullanma izin belgesinde belirtilen kullanım amacının dışında faaliyet gösterilen yapılarda, bağımsız bölümlerde, tabi olması gereken abone türüne göre geçici olarak abone türü değişikliği yapılır.

4) Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde geçici olarak kurulan, sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır, kurban satış ve kesim yerleri gibi seyyar yerlere, işyeri tarifesinden, geçici olarak su verilen abonelerdir.

5) Yukarıda belirtilen aboneliklere verilen su, resmi dairelerin talebi ve Belediyemizin de bu talebi uygun görmesi halinde kesilebilir.

6) Bu maddenin uygulanmış olması, o aboneliğe herhangi bir hak kazandırmaz.

 

ÇEVRE SULAMA SUYU ABONELİĞİ

Belediyemiz; 2464 Sayılı Gelir Tarifesi Yönetmeliğinin 97. Maddesinin “2” bendi gereğince; gerçek veya tüzel kişilere ait bahçe ve yeşil alanlarda kullanılan sulara ilişkin abonelerdir.

a- Bu tür abonelikten, imarlı parseller ile Belediyelerce oluşturulan hobi bahçeleri yararlanır.

b- Mülkiyeti Belediyelere ait olan ancak, müstecirlere kiraya verilen park, bahçe gibi dinlenme tesisleri ile mesken, işyeri, resmi daire v.b. su aboneliği bulunan yerlere, bahçe sulamak için ayrı bir sayaç bağlatmak kaydıyla, çevre sulama aboneliği verilebilir. İnşaat halinde olan aboneliklere, ayrı bir sayaçla çevre sulama aboneliği verilemez.

c- Toplam parsel sınırları içinde, beher 40 m2’ye en az bir 1 ağaç düşecek sayıda ağacın dikili olması ve yağmurlama veya damlama sulama sistemine uygun tesisatın kurulu olması şartı aranır.

ç- Bahçe olarak kullanılan yerlerin üzerinde yapı bulunmaması veya yapı bulunması halinde, bu yapının mevzuat gereği yapı ruhsatına tabi olmaması şartı aranır.

Gerekli Belgeler:

1-İmar Çapı (Mevzuata uygun proje tanzim edilebilir)

2-Abonelik Müracaat Formu (Abone kabulden temin edilir)

3-Tapu Tescil belgesi

4-Adres Beyan formu

5-T.C. Kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

6-İmza sirküsü veya yetki belgesi (Tüzel kişilikler için)

ABONELİK İSİM DEĞİŞİKLİĞİ:

Mevcut su aboneliği bulunan bir aboneliğin başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kullanılacak olması durumunda “ İsim Değişikliği” işlemi yapılır.

Gerekli Belgeler:

1- Abonelik Müracaat Formu (Abone kabulden temin edilir)

2- T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

3- Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi (DASK) veya Poliçe numarası

 

ABONELİK (FERDİ SAYAÇ) AYIRMA :

Tek sayaçtan birden fazla bağımsız bölümün su kullandığı yerlerde, ayrı ayrı sayaçlarla bireysel abonelik oluşturma işlemidir.

Gerekli Belgeler:

1- Abonelik Müracaat Formu (Abone kabulden temin edilir)

2-Apartman Yönetiminin oy çokluğuyla alınmış kararının onaylı fotokopisi

Açıklama: Bu tür abonelik sisteminden yararlanmak isteyen yerlerde, bina yöneticisi veya bina yönetimi tarafından yetki verilen gerçek kişi tarafından Belediyemize bağlı hizmet birimlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte yapılan müracaata istinaden yapılan değerlendirme sonucunda, abonelik ayırmaya, yasa ve yönetmeliklere göre bir aykırılık yoksa her bağımsız bölüm için kullanıma uygun çapta su sayaçları, belediyemiz tarafından müracaat sahibine verilir.

Bu sayaçlar yerine takıldıktan sonra, “Abone Evrakı”na istinaden tesisat ve sayaç yeri muayene işlemleri yasa ve yönetmeliklere göre, belediyemiz tarafından yapılır. Yapılan muayene sonucunda, tesisatın ve sayaç yerlerinin uygun olması halinde sayaçlar mühürlenir ve bireysel abonelik sistemi oluşturulmuş olur. Bu işlemlerden sonra, bağımsız bölümleri kullanacak gerçek veya tüzel kişiler, Belediyemiz Hizmet birimlerine müracaat ederek, kendi adlarına, kullanım türüne uygun abonelik sözleşmesi yaptırırlar.

ABONELİK İPTALİ:

Su abonelik sözleşmesi bulunan bir gayrimenkulün el değiştirmesi veya tahliye edilmesi nedeniyle kapatılması işlemidir. Bu işlemin, ardından abonelik sahibine abone olduğu tarihteki fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir.

Gerekli Belgeler:

1- Abonelik Müracaat Formu (Abone kabulden temin edilir)

2- T.C. kimlik numarası yer alan kimlik belgesi

3-Başkası adına işlem yapılacaksa Noterden getirilecek vekâletname

 

ABONELİK AŞAMASINDA ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETLER

1- Su ve Atık su Abonelik sözleşmesi imzalayan her gerçek veya tüzel kişiden abonelik türü ve su kullanım miktarına göre teminat bedeli alınır.

2- Şantiye (inşaat) Aboneliği yaptırmak isteyenlerden, keşif ücreti, talebin uygun görülmesi halinde, Abone hattı yapım bedelleri, sayaç bedeli, tesisat muayene bedeli alınır.

3- Konut, İşyeri, Çevre Sulama ve Geçici Abonelik işlemi yaptırmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payı, keşif ücreti, tesisat muayene bedeli, sayaç bedeli alınır.

4- Abonelik İsim Değişikliği yaptırmak isteyenlerden, Abone işlemi yaptırılacak yerin suyu kesikse, su açma ücreti alınır.

5- Abonelik iptal işlemi yaptırmak isteyenlerden, su kesme veya sayaç sökme ücreti alınır.

 

NOT: 2016 yılı öncesinde yapı ruhsatı bulunan ancak, inşaat aboneliği alınmadan yapılan veya yapılacak olan binalarda, su ve kanalizasyon katılma bedellerinin, bağımsız bölümlere abonelik sözleşmesi yapılırken, abonelik işlemini yaptıran gerçek veya tüzel kişilerden alınmaktadır. İnşaat ruhsatı 2016 yılı ve sonrası ruhsatlarda ise, su ve kanalizasyon katılım bedelleri, inşaat aboneliği talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınmaktadır.

 

Genel Açıklama:

1-Tüm abonelik işlemleri için, Belediyemiz Abone kabul servisi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

2-Abonelik müracaatı yapan gerçek kişinin NVİ (Nüfus ve Vatandaşlık İradesi) Adres kayıt sistemine kaydı var ancak, abonelik işlemi yapılacak adresten farklı ise; mal sahibi ise, tapu fotokopisi, kiracı ise, kira kontratı fotokopisi gerekmektedir.

3-Kanuni indirimden yararlanmak isteyen şehit, gazi ve engelli (engelliliğinin %90 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu ve engelli kimlik belgesi) ile 5774 sayılı kanun kapsamına giren milli sporcuların durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir. Bu tür indirimden yararlanan abonelerimiz, her yıl ocak ayı içerisinde Belediyemize müracaat ederek bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

4-Kamu yararı güden dernek veya vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmaları gerekmektedir.

5-Başkası adına abonelik işlemi yaptıracak gerçek ve tüzel kişiler, noterden, (abonelik kaydı, iptali, abonelik ayırma, teminat iadesi vb. işlemler için) vekâletname getirmeleri gerekmektedir.

6-Abonelik iptallerinde, müracaat tarihini takip eden 3(üç) iş günü içerisinde aboneliğin sayaç üzerindeki son tüketim endeksi alınarak su kesme işlemi yapılır. Su kesme işlemini takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde de, varsa su ve atık su borçları ile diğer abonelik hizmetlerine ait ücretler mahsup edildikten sonra, abonelik başladığı tarihteki fiyat üzerinden teminat bedeli İBAN numaralı hesabına iade edilir.

7-Abone kaydı yaptırılan bir abonelikte, uzun süre su kullanılmayacak ise, Belediyemize müracaat edilerek aboneliğe ait suyun geçici olarak kapatılması gerekmektedir. Bu şekilde olup ta, geçici olarak suyu kapattırılmayan abonelikler de oluşabilecek su tüketimlerinden ve doğacak tahakkuklardan, Belediyemiz mesul tutulamaz.