Aydınlatma Metni

T.C.
İskilip Belediye Başkanlığı
Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni


Kıymetli vatandaşlarımız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 
6698 sayılı kanun hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla İskilip Belediyesi tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte,
aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini Belediyemiz, resmi mevzuatta yapılacak değişiklikler bünyesinde her daim güncelleme hakkını saklı tutar.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak İskilip Belediyesi tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her
türlü işlemi ifade etmektedir.
İskilip Belediyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
İskilip Belediyesi ile paydaş ilişkisi bulunan vatandaşlarımız, belediye personelleri, hizmet alımı kapsamında çalışan personelleri, iştirakları, çözüm ortakları, tedarikçiler ve ziyaretçiler; kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile kanunda yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma
metninden ulaşabilirler.


VERİ SORUMLUSU KİM?


Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve bu Kanun’a dayanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla İskilip Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.


HANGİ VERİLERİ, HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?


İskilip Belediyesi, ilgili kişiden, Kişi müracaatıyla elde ettiği T.C. kimlik numarası, isim-soyisim, cep telefonu, e-posta adresi, adres, öğrenim durumu, meslek bilgileri, yabancı dil bilgilerini, sendika üyeliği, fotoğraf, doğum tarihi, anne-baba adı, doğum yeri, aile bildirimi, Mal bildirimi, nüfus kayıt örneği, fakirlik belgesi, öğrenci belgesi, engellilik durum belgesi
bilgilerini, Güvenlik kamerası kayıtlarını, tüzel kişi bilgileri, vergi numarası, banka hesap bilgileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun olarak;


a) Belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek,

b) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,


c) E-belediye sistemimizdeki hizmetlerimizin yürütülmesi,


d) Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve belediyemize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,


e) Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,


f) Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da belediye telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,


g) İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi ilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,


h) Evlilik, Sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla,


i) İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla,


j) Belediyemiz ve belediyemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,


k) Vatandaş memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi,


l) İç denetim süreçlerinin yürütülmesi,


m) İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İçişleri Bakanlığı vb.),

n) Bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi,


o) Taleplerinizin karşılanması ve talep durumu ve sonucu hakkında sizleri bilgilendirmek,


p) Yönetim Bilgi Sistemi, Kurumsal internet sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın bilgilerini teyit etmek,


q) Çağrı merkezi üzerinden yapılan bildirimlerde kişiyi tespit ve talep ile ilgili gerekli bilgileri kaydetmek,


r) Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,


s) Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,


t) Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla işlenebilecektir.


Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.


VERİLERİ AKTARIYOR MUYUZ?


Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,
a) Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle yetki kamu kuruluşlarına,

b) Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize, bağlı iştiraklerimize, işbirliği halinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara


c) Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ihale yapılan şirketlere,


d) Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,


e) İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlarla aktarılabilmektedir.


KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler, belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla belediyemizin meşru menfaatlerine yönelik hukuki sebebine dayalı olarak İskilip Belediyesi tarafından;
a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili sair kanun/mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle,


b) Belediyemiz hizmet birimleri,


c) E-Belediye işlemleri, mobil uygulamalar,


d) Çağrı Merkezi, sosyal medya, kameralar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.


Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, , 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2019/12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi başta olmak üzere ilgili diğer mevzuatlarda yer alan hükümlerdir.
Bu bilgiler, faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda belediyemizin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ 


Belediyemiz, kişisel verileri kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde
gerçekleştirilecektir.


VERİLERİ İŞLENENLERİN HAKLARI NELER?


Kanun’un “ilgili kişinin haklarını” düzenleyen 11 inci maddesi çerçevesinde herkes, Belediyemize başvuru yaparak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,


f) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


g) (d) ve (e) bendleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarına sahiptir.


VERİ SORUMLUSUNA NASIL BAŞVURU YAPILACAK?


Kanun’un 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, İskilip Belediyesinin Yenicami Mahallesi Çorum 1 Sokak No:2-4 adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.