İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden

Belediye Meclisinin, 01.12.2022 tarihli olağan toplantısının, 58. maddesinde ele alınıp görüşülerek
kabul edilen; İlçemize ait Uygulama İmar Planındaki bazı eksikliklerin giderilmesi ve
vatandaşlarımızdan da zaman zaman gelen taleplerin değerlendirilmesi ile toplumun genelinin menfaati
doğrultusunda yaklaşık 1200 hektarlık alanı kapsayan, NİP19520652 Plan İşlem Numaralı 1/5000
ölçekli nazım imar planı ile UİP19206889 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
revizyonu;
3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan tahtasına asıldığı ilan
olunur.

Paylaş