Yazı İşleri Müdürlüğünden;

 

 

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kadrolu işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

 

Kadrolu işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

 

ÇALIŞMA YERİ: İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Kadrolu İşçi Talep

Edilen Kadrolar

Alınacak Personel Sayısı

 

Cinsiyet

 

Alınacak Personelin Öğrenim Durumu

 

İl / İlçe

 

Yöntem

Büro İşçisi

 

1

   –

En az Öğrenim: Lise veya dengi okul

En çok Öğrenim:Lise veya dengi okul

Çorum/İskilip

Noter kurası ve Sözlü Mülakat

Toplam

1

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

 

 1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıdaki tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası ve sözlü mülakat yöntemiyle ” Kadrolu İşçi” alınacaktır.

 

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul

 

 1. İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ALINACAK OLAN KADROLU İŞÇİ NOTER KURASI VE SÖZLÜ MÜLAKAT USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Büro İşçisi mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINA gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört ) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasında ( https://www.iskilip.bel.tr/) ilan

 

 1. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasında ( https://www.iskilip.bel.tr ) ilan edilecektir.

 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkur yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

 

 1. Noter kurası ve sözlü mülakat sonucuna göre İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasından

 

https://www.iskilip.bel.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.

 

 1. Noter kurası ve sözlü mülakat sonucuna göre İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINA alınacak olan kadrolu işçinin görev yerleri İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından

 

 1. Alınacak işçilerin ücretleri kadrolu işçi toplu sözleşmesi üzerinden ödenecektir.

 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

 

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

 

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor

 

 1. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri

 

 1. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan )

 

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

 

 1. Başvuran adaylar İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 

 1. 18 yaşını tamamlamış olmak

 

 1. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

 

 1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 2. En az öğrenim seviyesi: Lise veya dengi okul

         En çok öğrenim: Lise veya dengi okul

 1. Çorum/İskilip İlçesinde ikamet (İlan süresi içerisinde ikametini alanlar kabul edilmeyecektir)
 2. MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) sertifikasına sahip

 

 1. KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 

 1. Kura işlemi İskilip Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 24/11/2022 tarihi Perşembe günü saat: 14:00 de İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI  web    sayfasından( https://www.iskilip.bel.tr ) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara tebliğ edilmeyecektir.

 

 1. Sözlü Mülakat 30/11/2022 Tarihinde Çarşamba günü saat 14.00 ’de İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasından ( https://www.iskilip.bel.tr ) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara tebliğ edilmeyecektir.

 

 1. KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ

 

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
 3. 3 adet Fotoğraf
 4. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 5. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 6. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya e-devletten alınan karekodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 7. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 8. SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)
 9. Sağlık raporu
 10. İskilip Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne 14/11/2022 –18/11/2022 tarihleri arasında yukarıda belirtilen ve Belediye Başkanlığınca adaylardan istenen başvuru belgeleri şahsen teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belirtilen tarihlerde adaylardan istenecek evrakların Belediyeye teslim edilmemesi veya evrakların eksik teslim edilmesi halinde adayların isimleri nihai listede çıksa bile kuraya katılamayacaktır.

 

 1. ATAMA İŞLEMLERİ

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NA ALINACAK ADAYLARDAN

 

 1. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

 

 1. Deneme süresi iki ay olacaktır. Bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri
 2. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları

 

 1. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Paylaş