2022 Nisan Ayı Meclis Kararları

 

                                                          

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/NİSAN

TARİHİ

05/04/2022

GÜNÜ

SALI – SAAT:14.00

TOPLANTI

05

BİRLEŞİM

05

OTURUM

01

KARAR NO

19-20-21-22-23-24-25

DİVAN

KATİP

EROL KAMBUR

KATİP

İLYAS YAMAN

MECLİS BAŞKANI

ALİ SÜLÜK

TOPLANTIYA

KATILANLAR

Murat KİRAZ, İsmail SUAKITICI, Mehmet SÖZER,  Erol KAMBUR, Hatun ÇAM, İlyas YAMAN, Musa ASLAN,

TOPLANTIYA

KATILMAYANLAR

Fatma SELVİ, Ahmet GÖKTAŞ,  Bünyamin ZEREN, Erol GÖKÇE

            

      -Açılış ve Yoklama

          Meclis Başkanı: Hepiniz hoş geldiniz.

          Belediye Meclisinin 05/04/2022 Pazartesi günü yani bugün saat:14:00’de yapacağı Nisan ayı Olağan toplantısı için yapılan yoklama neticesinde; Meclis Üyelerimiz Fatma SELVİ, Ahmet GÖKTAŞ, Bünyamin ZEREN ve Erol GÖKÇE’nin mazeretsiz olarak toplantıya katılmadığı ancak  5393 sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığı görüldüğünden toplantı açılmıştır.

          Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi “Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” hükmü gereğince 07.03.2022 tarihli Olağan meclis toplantısında alınan kararlara ait özetin okunmasını söyledi. Karar özetinin okunmasında herhangi bir hata bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

          Gündeme geçmeden önce söz almak isteyen olup olmadığı sorulmuş; söz alan İsmail SUAKITICI gündem için önerisini olduğunu beyan etmiş yapılan işaretle oylama sonucu önerisinin gündeme eklenmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

          Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün gündem dışı 1 adet müzekkeresinin görüşülmesinin oylanması sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

         

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/NİSAN

TARİHİ

05/04/2022

GÜNÜ

SALI – SAAT:14.00

TOPLANTI

05

BİRLEŞİM

05

OTURUM

01

KARAR NO

19

MADDE

01

Teklif Eden Müdürlük

Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarih ve No

31.03.2022 – 2631

Konusu

Encümen Üyesi Seçimi

      

          Meclis Başkanı: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi, b fıkrasının “Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur, hükmü bulunduğunu, gizli oyla seçim yapılacağını belirterek, Encümen üyeliği için olarak aday gösterilmesini istemiştir.

          Başka aday olmak isteyen ve aday gösteren bulunmadığı görüldüğünden gizli oylamaya geçilmiştir.        Gizli oyla yapılan seçim ve açık tasnif sonucunda; Hatun ÇAM 6 oy, Fatma SELVİ 5  oy, Murat KİRAZ 3 oy, Bünyamin ZEREN 1 oy, Erol GÖKÇE 1 oy  aldıkları tespit edilmiştir.

          Böylece, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince Encümen üyeliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Hatun ÇAM 6 oy ve Fatma SELVİ 5 oyla seçilmişlerdir.   

    

 

                Meclis Katibi                             Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

                Erol KAMBUR                            İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/NİSAN

TARİHİ

05/04/2022

GÜNÜ

SALI – SAAT:14.00

TOPLANTI

05

BİRLEŞİM

05

OTURUM

01

KARAR NO

20

MADDE

02

Teklif Eden Müdürlük

Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarih ve No

31.03.2022 – 2633

Konusu

Plan ve Bütçe Komisyon Seçimi

      

          Meclis Başkanı: Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden ihtisas komisyonlarına üye seçileceğini belirterek, önce seçilecek üye sayısı konusunda  teklif verilmesini istemiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu oluşturulması, Komisyona 3’ er üye seçilmesi ve 1 yıl süreyle görev yapması konusunda karar verilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği için aday olmak isteyen, aday gösteren bulunmadığından;

          Meclis Başkanı : Kanun maddesine istinaden; Milliyetçi Hareket Partisi’nden Murat KİRAZ ve Hatun ÇAM’ı ; Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Fatma SELVİ’yi aday gösteriyorum.  

     

            Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere  Hatun ÇAM, Murat KİRAZ ve Fatma SELVİ  oybirliği ile seçilmişlerdir.    

 

 

 

                Meclis Katibi                             Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

                Erol KAMBUR                            İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/NİSAN

TARİHİ

05/04/2022

GÜNÜ

SALI – SAAT:14.00

TOPLANTI

05

BİRLEŞİM

05

OTURUM

01

KARAR NO

21

MADDE

03

Teklif Eden Müdürlük

Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarih ve No

31.03.2022 – 2632

Konusu

İmar Komisyon Seçimi

      

       Meclis Başkanı: Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine istinaden ihtisas komisyonlarına üye seçileceğini belirterek, önce seçilecek üye sayısı konusunda  teklif verilmesini istemiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince, İmar Komisyonu oluşturulması, Komisyona 3’ er üye seçilmesi ve 1 yıl süreyle görev yapması konusunda karar verilmiştir. İmar Komisyonu üyeliği için aday olmak isteyen, aday gösteren bulunmadığından;

       Meclis Başkanı : Kanun maddesine istinaden; Milliyetçi Hareket Partisi’nden Murat KİRAZ ve Hatun ÇAM’ı ; Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Ahmet GÖKTAŞ’ı aday gösteriyorum. 

     

       Yapılan işaretle oylama sonunda; Mehmet SÖZER’in red oyuna karşı, Meclis Başkanı Ali SÜLÜK, Üyeler Murat KİRAZ, Hatun ÇAM, İlyas YAMAN, Erol KAMBUR, Musa ASLAN ve İsmail SUAKITICI’nın kabul oylarıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince İmar Komisyonu üyeliğine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere  Hatun ÇAM, Murat KİRAZ ve Ahmet GÖKTAŞ oyçokluğu ile seçilmişlerdir.    

 

 

 

                  Meclis Katibi                             Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

                  Erol KAMBUR                            İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/NİSAN

TARİHİ

05/04/2022

GÜNÜ

SALI – SAAT:14.00

TOPLANTI

05

BİRLEŞİM

05

OTURUM

01

KARAR NO

22

MADDE

04

Teklif Eden Müdürlük

Denetim Komisyonu

Tarih ve No

30.03.2022

Konusu

Denetim Komisyon Raporu

      

       Meclis Başkanı, Denetim Komisyonu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi uyarınca, İskilip  Belediyesinin 2021 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerini incelemek üzere belirtilen süre içerisinde denetimini yapmak üzere toplanıp çalışmalarını tamamlamıştır. Denetim Komisyonu tarafından hazırlanarak Belediye Meclisine ibraz edilen Belediyenin 2021 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimini içeren 2021 Mali Yılı Denetim Raporu, tüm üyelere dağıtılmak ve okunmak suretiyle meclis üyelerinin bilgisine sunulmuştur.  

 

 

 

                  Meclis Katibi                             Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

                  Erol KAMBUR                            İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/NİSAN

TARİHİ

05/04/2022

GÜNÜ

SALI – SAAT:14.00

TOPLANTI

05

BİRLEŞİM

05

OTURUM

02

KARAR NO

23

MADDE

05

Teklif Eden Müdürlük

BAŞKANLIK MAKAMI

Tarih ve No

31.03.2022 – 2635

Konusu

Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu.

      

         Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince faaliyet raporu görüşülürken Meclise, Meclis 1. Başkan Vekilinin Başkanlık etmesi gerektiğini belirterek, Başkanlık Divanını  Meclis 1. Başkan Vekili İlyas YAMAN’a bırakmıştır. Toplantıya Meclis 1. Başkan Vekili İlyas YAMAN’ın Başkanlığında devam edilmiştir.  Meclis 1. Başkan Vekili, Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2021 yılına ait faaliyet raporu hakkında görüşlerini belirtmek isteyenlerin bulunup bulanmadığını meclise bildirmiş ve; 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Belediye Başkanı tarafından hazırlanmış olduğunu belirtmiş ve söz almak isteyen bulunmadığından, Belediyemizin 2021 yılına ait faaliyet raporunun yeterli görülüp görülmediğini oya sunmuştur.

          Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 41. Maddesine istinaden, Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2021 yılına ait faaliyet raporunu;

          Üyeler İsmail SUAKITICI, Mehmet SÖZER, İlyas YAMAN, Erol KAMBUR, Musa ASLAN’ın  Denetim Komisyonu Raporuna istinaden yetersiz gördüklerini beyan ederek 5 ret oyu kullanmalarına karşı,  Meclis Başkanı Ali SÜLÜK, Üyeler Murat KİRAZ ve Hatun ÇAM’ın kabul oyları neticesinde 2021 yılı faaliyet raporu yeterli görülmüştür.  

 

 

        Meclis 1. Başkan V., Faaliyet raporunun görüşülmesinin tamamlandığını belirterek, Başkanlık Divanını Başkana bırakmıştır.

 

 

 

 

                  Meclis Katibi                             Meclis Katibi                        Meclis 1. Başkan Vekili

                  Erol KAMBUR                            İlyas YAMAN                                İlyas YAMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/NİSAN

TARİHİ

05/04/2022

GÜNÜ

SALI – SAAT:14.00

TOPLANTI

05

BİRLEŞİM

05

OTURUM

02

KARAR NO

24

MADDE

06

Teklif Eden

Meclis Üyesi İsmail SUAKITICI

Tarih ve No

05.04.2022

Konusu

Şehir Parkı İsim Verilmesi

      

        

           Meclis Başkanı: Söz alarak gündemdışı önerisi olduğunu beyan eden İsmail SUAKITICI’nın teklifi olan; Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in ölüm yıldönümü sebebiyle İskilip Şehir parkına Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ parkı adının verilmesi teklifini oylamaya sunuyorum. 

           Yapılan işaretle oylama sonunda;

           İlçemiz merkezinde bulunan Şehir parkına Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in adının verilmesi  hususu Meclisçe Oybirliği ile  kabul edildi.

 

 

 

 

                  Meclis Katibi                             Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

                  Erol KAMBUR                            İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/NİSAN

TARİHİ

05/04/2022

GÜNÜ

SALI – SAAT:14.00

TOPLANTI

05

BİRLEŞİM

05

OTURUM

02

KARAR NO

24

MADDE

07

Teklif Eden Müdürlük

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tarih ve No

04.04.2022 – 2658

Konusu

Gelir Kalemlerinin Güncellenmesi Hakkında

      

        

           Meclis Başkanı: Belediye Meclisimizin 05.11.2021 tarih ve 51 nolu kararı ile Belediyemiz gelir tarifesinde yazılı itfaiye gelirleri, iş makineleri gelirleri ve terminal-garaj ücretleri 2022 yılı birim fiyatları belirlenmiş olup; ancak günümüz piyasa şartlarına göre bu gelir kalemlerinin maliyetinin altında kaldığından kamu zararı oluşmaması nedeniyle alınan gelir kalemlerinin fiyatlarının günümüz şartlarında güncellenmesi hususunun belediyemiz meclisince görüşülmesi;

           Yapılan işaretle oylama sonunda;

           Belediyemiz gelir tarifesinde yazılı itfaiye gelirleri, iş makineleri gelirleri ve terminal-garaj ücretleri 2022 yılı birim fiyatları belirlenmiş olup; ancak günümüz piyasa şartlarına göre bu gelir kalemlerinin maliyetinin altında kaldığından kamu zararı oluşmaması nedeniyle alınan gelir kalemlerinin fiyatlarının günümüz şartlarında güncellenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi Meclisçe Oybirliği ile  kabul edildi.

 

 

 

 

                  Meclis Katibi                             Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

                  Erol KAMBUR                            İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/NİSAN

TARİHİ

05/04/2022

GÜNÜ

SALI – SAAT:14.00

TOPLANTI

05

BİRLEŞİM

05

OTURUM

02

KARAR NO

MADDE

Teklif Eden Müdürlük

Tarih ve No

Konusu

Kapanış

      

        

 

 

          Başkan, gündem maddelerinin tamamlanmış olduğunu belirterek Nisan ayı Meclis toplantısına son vermiştir.

 

 

 

 

                  Meclis Katibi                             Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

                  Erol KAMBUR                            İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

Paylaş