İSKİLİP BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİS KARARLARI

2022 OCAK AYI MECLİS KARARLARI

 

                                                          

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/OCAK

TARİHİ

03/01/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

01

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

01-02-03-04-05-06-07-08

DİVAN

KATİP

EROL KAMBUR

KATİP

İLYAS YAMAN

MECLİS BAŞKANI

ALİ SÜLÜK

TOPLANTIYA

KATILANLAR

Murat KİRAZ, İsmail SUAKITICI, Mehmet SÖZER,  Erol KAMBUR, Musa ASLAN, Hatun ÇAM, İlyas YAMAN,  Fatma SELVİ, Ahmet GÖKTAŞ,  Bünyamin ZEREN, Erol GÖKÇE

TOPLANTIYA

KATILMAYANLAR

             GÜNDEM       :         

      -Açılış ve Yoklama

Meclis Başkanı: Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz.

Belediye Meclisinin 03/01/2022 Pazartesi günü yani bugün saat:14:00’de yapacağı Ocak ayı Olağan toplantısı için yapılan yoklama neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının tam olduğu tespit edilmiştir.

              Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesi “Başkanlık divanı yerini aldıktan sonra başkan yoklama yaptırır; toplantı yeter sayısının olduğu anlaşıldığı takdirde birleşimi açar. Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” hükmü gereğince Aralık ayı Olağan meclis toplantılarında alınan kararlara ait özette herhangi bir maddi hata bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

             Meclis Başkanı : Söz almak isteyen olmadığından, Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 

         

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/OCAK

TARİHİ

03/01/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

01

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

01

MADDE

02

Teklif Eden Müdürlük

Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarih ve No

30.12.2021 – 2022

Konusu

2022 Yılı Meclis Toplantılarının Günü

      

       Belediye Meclisinin 2022 yılı Meclis toplantılarının gününün belirlenmesi için yapılan görüşme sonunda(5393/20. Maddesi);

        Meclis Başkanı : Aksi bir karar alınıncaya kadar, 2022 yılı Meclis toplantılarının her ayın ilk haftasına denk gelen Pazartesi günü saat:14:00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılması üyelerinin oybirliği ile  kabul edildi.

                       

 

 

              Meclis Katibi                               Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

             Erol KAMBUR                               İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/OCAK

TARİHİ

03/01/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

01

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

02

MADDE

03

Teklif Eden Müdürlük

Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarih ve No

30.12.2021 – 2023

Konusu

Meclisin İzin Yapacağı Ayın Belirlenmesi

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/OCAK

TARİHİ

03/01/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

01

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

03

MADDE

04

Teklif Eden Müdürlük

Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarih ve No

30.12.2021 – 2024

Konusu

Denetim Komisyonu Üye Seçimi

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/OCAK

TARİHİ

03/01/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

01

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

04

MADDE

05

Teklif Eden Kişi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarih ve No

30.12.2021 – 2025

Konusu

Denetim Komisyonunda görev alacak uzman kişi ve kuruluşların Ücreti

      

      Meclis Başkanı:  5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre Denetim Komisyonunda görev alacak uzman kişi ve kuruluşlara ödenecek ücretin belirlenmesi teşkil etmekte olup;

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesine istinaden; Denetim Komisyonunda görev alacak uzman kişi ve kuruluşlara ödenecek ücretin aynı maddede geçen Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarın ödenmesinin tasdiki OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

       

 

    

 

               Meclis Katibi                               Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

                Erol KAMBUR                               İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/OCAK

TARİHİ

03/01/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

01

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

05

MADDE

06

Teklif Eden Kişi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarih ve No

30.12.2021 – 2026

Konusu

Huzur Hakkının Tespiti Hakkında

      

      Meclis Başkanı: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkan ve Üyelerine Meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere ödenecek olan huzur hakkının tespit edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması teşkil etmekte olup;

      5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkan ve Üyelerine Meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek ödeneğin 2022 yılı için Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası için nüfusu 10.000’den 50.000’e kadar olanlar Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin ödenmesi hususunun tasdiki mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

 

       

    

 

            Meclis Katibi                               Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

               Erol KAMBUR                               İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/OCAK

TARİHİ

03/01/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

01

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

06

MADDE

07

Teklif Eden Müdürlük

Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarih ve No

30.12.2021 – 2018

Konusu

Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Belirlenmesi

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/OCAK

TARİHİ

03/01/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

01

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

07

MADDE

08

Teklif Eden Müdürlük

Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarih ve No

30.12.2021 – 2027

Konusu

İtfaiye ve Zabıta Personeli Maktu Mesai Ücretlerinin belirlenmesi

      

       Meclis Başkanı: Başkan, Belediyemizde çalışan Zabıta ve İtfaiye personeline 2022 yılında fazla çalışma ücreti ödenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifini oylamaya sunmuştur.

         Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51. Maddesinde; “Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir. Denilmektedir. Buna istinaden zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışanlara 2022 yılı için aylık 386,00-TL brüt ücret ödenmesi OY BİRLİĞİYLE kabul edildi.       

    

 

            Meclis Katibi                                Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

              Erol KAMBUR                               İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/OCAK

TARİHİ

03/01/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

01

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

08

MADDE

09

Teklif Eden Müdürlük

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tarih ve No

27.12.2021 – 1998

Konusu

Akıllı Su Sayacı Hakkında

      

       Meclis Başkanı: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Akıllı Su Sayacı hakkındaki müzekkeresi  teşkil etmektedir.

         Belediye Meclisinin Ocak ayı 02.01.2020 tarih ve 8 numaralı kararında ön ödemeli akıllı su sayacı kullanımına geçilmesi, arızalı veya herhangi bir sebepten dolayı değişmesi gereken mekanik sayaçların değişimi ve yeni abonelik durumunda ön ödemeli akıllı sayaç kullanımı zorunlu tutulmuş ve uygulamaya başlamıştır.

         Uygulama neticesinde, bu uygulamadan dolayı mükelleflerin zorunlu tutulan değişim nedeniyle zaman zaman isteğe bağlı değişim talepleri olduğu pandemi nedeniyle ve günümüz ekonomisindeki dalgalanmalar sebebiyle mükelleflerimizin maddi yönden  zor durumda olması gibi olumsuz sebeplerden dolayı, ön ödemeli akıllı sayaç ve mekanik sayaç kullanımının zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak uygulanması sayaç maliyetini 2022 yılı gelir tarifesindeki satış fiyatının üzerine çıkması ve sayaç satış fiyatlarının, maliyet fiyatının göz önüne alınarak makul bir fiyat seviyesine yükseltilmesi hususu hakkında;

         Meclisçe yapılan görüşme sonunda;

         Ön ödemeli akıllı sayaç kullanımının zorunlu tutulmasına Meclis Başkanı Ali SÜLÜK, Üye Hatun ÇAM ve Murat KİRAZ’ın red oyu ve İlyas YAMAN’ın çekimser oy kullanmasına karşı ; Üyeler İsmail SUAKITICI, Mehmet SÖZER, Musa ASLAN, Erol KAMBUR, Fatma SELVİ, Bünyamin ZEREN, Ahmet GÖKTAŞ ve Erol GÖKÇE’nin kabul oyları sonucu, Oyçokluğu ile kabul edildi.

        Sayaç maliyetinin 2022 yılı satış fiyatının belirlenmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin oylanması sonucu; Üye İlyas YAMAN’ın çekimser oyu kullanmasına karşı , Meclis Başkanı Ali SÜLÜK, Üyeler Hatun ÇAM, Murat KİRAZ, İsmail SUAKITICI, Mehmet SÖZER, Musa ASLAN, Erol KAMBUR, Fatma SELVİ, Bünyamin ZEREN, Ahmet GÖKTAŞ ve Erol GÖKÇE’nin kabul oyları sonucu teklif  oybirliği ile kabul edildi.

        

         

    

 

               Meclis Katibi                                Meclis Katibi                               Meclis Başkanı

               Erol KAMBUR                               İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK

 

 

 

 

T.C.

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ

2022/OCAK

TARİHİ

03/01/2022

GÜNÜ

PAZARTESİ – SAAT:14.00

TOPLANTI

01

BİRLEŞİM

01

OTURUM

01

KARAR NO

MADDE

Teklif Eden Müdürlük

Tarih ve No

Konusu

Kapanış

 

      

       Meclis Başkanı: Belediye Meclisinin 2022 yılı Ocak ayı kanuni toplantısının tamamlandığını belirterek, Ocak ayı Meclis toplantısına son vermiştir.

 

    

 

              Meclis Katibi                               Meclis Katibi                              Meclis Başkanı

             Erol KAMBUR                               İlyas YAMAN                                  Ali SÜLÜK