İSKİLİP BELEDİYESİ
DUYURU

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 İnci Maddesi Gereğince Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü İle İlçemiz Bahabey Mahallesi 574 Ada 284 Parselde yer alan zemin kat + asma kat + 1 normal kattan oluşan 600 m2 taban alanına sahip Eski Meslek Yüksek Okulu Binasının, söz konusu yıkımdan çıkan hurda karşılığında, Seçici Yıkım Tekniğine göre yıkımı, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli ve hafriyat sahasında gösterilecek yerlere dökülmesi işi.”  ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhale 10.11.2021 Çarşamba Günü Saat 10.15’ de Belediyemiz Meclis Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyenler;

a) Belirtilen Muhammen Bedelin %3’ü tutarında geçici ve ek teminatlar,

b) Söz konusu yıkım yapılacak gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe.

c) Şartname Bedel Makbuzu (250,00 TL.dir).

d) 2021 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi,

e) Nüfus Cüzdan fotokopisi

f) Vekaleten ihaleye katılması halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü .

g) Noter tasdikli imza beyannamesi

h) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

i) Şirket bünyesinde En az B Sınıfına sahip iş güvenliği uzmanı bulundurmayı taahhüt edecektir.

j) İş bitirme Belgesi; tek belgede yıkım işi iş bitirme belgesi en az 60.000,00-TL’lik ya da İnşaat Mühendisliği Diploması

k) Bir adet paletli ve iki adet kamyonu(min.25 t) ve bir adet sulama tankerini iş süresince hazır bulundurmayı taahhüt edecektir. Yüklenici çalıştıracağı araçların plakaları ile operatörlerin operatörlük belgelerini iş başlangıcından önce idareye bildirecektir.

l) Belirlenen teminatlara ilişkin teminat mektupları veya teminat mektupları dışındaki teminatların yatırıldığını gösteren makbuzlar.

m) İsteklinin ortak girişim olması halinde, KİK in standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

n) Vergi Dairesinden ihale tarihi itibari ile son bir ay içerisinde alınmış 6183 sayılı kanunun 22/a maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge

o) Belediyemize borcu olmadığına dair belge Ayrıca Tüzel Kişiler İçin;

p) Şirket Ortaklarının isimleri ile Ortaklık oranlarını belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya tevsik eden belgeleri,

r) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi,

s) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4- Geçici ve ek teminatlarını Belediyemiz Tahsilat Şefliğine ödeyerek alacakları makbuz ile istenilen diğer belgeleri ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne vermeleri gerekmektedir. Geçici ve ek teminat banka teminat mektubu olarak da verilebilir.

5-İhaleye çıkarılan işin muhammen bedeli 74.342,28 – TL + KDV olup, geçici teminatı 2.230,27 TL, ’ dir.

 6-Her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

7-İhale Şartnameleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir, 250,00 TL karşılığında temin edebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini satın alması zorunludur. İlan olunur