İSKİLİP BELEDİYESİ
DUYURU

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N :

Belediye Meclisinin, 04.10.2021 tarihli olağan toplantısının, 1. birleşiminin 1. oturumunda; 38. maddesinde ele alınıp görüşülerek kabul edilen; İlçemiz, Hacıpiri Mahallesi, Ada: 66, Parsel: 91’ de Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanına (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimine) ait EK’ teki, “19598323” Teklif Numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile “19793887” Teklif Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planının;
3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan tahtasına asıldığı ilan olunur.