İSKİLİP BELEDİYESİ
DUYURU

MUHTELİF İNŞAATLARDA KULLANILMAK ÜZERE DEMİR,ÇİMENTO,KİREÇ,TUĞLA VE FAYANS YAPIŞTIRICI MAL ALIM İŞİ

MUHTELİF İNŞAATLARDA KULLANILMAK ÜZERE DEMİR,ÇİMENTO,KİREÇ,TUĞLA VE FAYANS YAPIŞTIRICI MAL ALIM İŞİ

İSKİLİP BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF İNŞAATLARDA KULLANILMAK ÜZERE DEMİR,ÇİMENTO,KİREÇ,TUĞLA VE FAYANS YAPIŞTIRICI MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/257778

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KALEBOGAZI MAHALLESI ESKI BUGDAY PAZARI 1 19400 İSKİLİP/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3645116062 – 3645116020

c) Elektronik Posta Adresi

:

iskilip@iskilip.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3000 Adet Çimento (50 kg Torbalı),10.000 kg Nervürlü Demirler, 5.000 Adet 190 x 135 x 190 mm Yığma tuğla,30.000 Adet 290 x 190 x 135 mm Blok tuğla, 8.000 Adet Kiremit,500 Adet Mahya,800 Adet Kireç( 25 kg) 300 Adet Seramik Yapıştırıcısı (25 Kg)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İSKİLİP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DEPOSU

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen şipariş tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içersinde peyder pey sözleşme bitim tarihine kadar sürecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İSKİLİP BELEDİYESİ MECLİS SALONU

b) Tarihi ve saati

:

21.05.2021 – 14:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN MALZEME VERİLECEĞİNİ GÖSTEREN AÇIKLAMA YA DA TEKNİK ŞARTNAMEYİ KABUL EDİLDİĞİNİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSKİLİP BELEDİYESİ MECLİS SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.