İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

B E L E D İ Y E   B A Ş K A N L I Ğ I N D A N  :
 
                 Belediye Meclisinin, 05.03.2020 tarihli olağan toplantısının, 3. birleşiminin 1. oturumunda; 23. maddesinde ele alınıp görüşülerek kabul edilen; İlçemiz, Meydan-Arifbey Mahallesi, Ada: 244, Parsel: 274 nolu parsel ve yakın çevresine ait, G32-C-05-A-3-C imar paftasına rastlayan, “UİP-3835,25” Plan İşlem Numaralı (PİN) uygulama imar planı değişikliğinin;
                     3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan tahtasına asıldığı ilan olunur. 
 
 
Not : Meclis Kararı ekte sunulmuştur. İndir
Paylaş