İSKİLİP BELEDİYESİ
DUYURU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I N D A N :
Belediye Meclisinin, 03.02.2020 tarihli olağan toplantısının, 2. birleşiminin 1. oturumunda; 18. maddede ele alınıp görüşülerek kabul edilen; İlçemiz; Şehir Kuruçay Köyü, 64 ve 446 parsellerdeki, G32-C-09-B, G32-C-10-A nazım imar paftaları ile G32-C-09-B-2-B, G32-C-09-B-3-B, G32-C-10-A-4-A uygulama imar paftalarına rastlayan, “UİP-3835,24” Plan İşlem Numaralı (PİN), uygulama imar planı değişikliğinin;
3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan tahtasına asıldığı ilan olunur.