Tehlikeli Yapı İlanı

B E L E D İ Y E   B A Ş K A N L I Ğ I N D A N 

                 İlçemiz, Sakarya Mahallesi, Adalı Sokak, No: 53-55 adresinde; Ada: 366, Parsel: 23’ de Veli Oğlu Duran KOÇ, Osman Kızı Hanife UÇAR, Osman Oğlu Bahri UÇAR ve Hüseyin Kızı Fatma HALLI adına kayıtlı taşınmazdaki eski ahşap evin tehlikeli yapı haline geldiği, çevreye can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ettiği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 27.09.2019 tarihli raporu ile tespit edilmiş olup, söz konusu tehlikeli yapının yıktırılıp izalesi için 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 39. Maddesi uyarınca, taşınmaz maliklerince 30 (otuz) gün zarfında yıkılmaması halinde Belediye Encümeni’ nce yıktırılıp yıkım masraflarının %20 fazlası ile ilgililerinden tahsil edileceği ilan olunur. 15.11.2019  

Paylaş