İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA 

 

 B E L E D İ Y E   B A Ş K A N L I Ğ I N D A N  :

1-  Belediye Meclisinin, 04.01.2018 tarihli olağan toplantısının, 1. birleşiminin 1. oturumunda; 8. maddede ele alınıp görüşülerek kabul edilen; İlçemiz, Meydan-Arifbey Mahallesi, Ada: 296, Parsel: 176 ve 177’ de, G32-C-05-D-2-A imar paftasında bulunan, “UİP-3835,17” Plan İşlem Numaralı (PİN), uygulama imar planı değişikliğinin;

                     3194 sayılı İmar Kanunun 14. maddesine göre usulüne uygun şekilde ilan tahtasına asıldığı ilan olunur.   17.01.2018

Duyuru Tarihi: 18.1.2018

Paylaş